Reglement (Clubliefde Obligatie)

 

Reglement Obligatielening T.C. Drive

CLUBLIEFDE OBLIGATIE

 

 

10–02-2023

Artikel 1

a) Voor de financiering van 2 padelbanen verwerft de organisatie gelden door middel

van het uitgeven van een obligatielening.

b) De omvang van de lening bedraagt maximaal €60.000,-.

De nominale waarde van de obligatiebewijzen bedraagt €1.000,- per stuk.

Per deelnemer kan op meerdere stukken worden ingeschreven.

c) De obligatielening draagt een rente van 6,5% per jaar.

d) De looptijd van de lening is 6 jaar.

e) De obligatielening komt definitief tot stand indien het bestuur van de organisatie

(hierna: het bestuur) hiertoe met meerderheid van stemmen besluit.

f) Inschrijving op de obligatielening kan vanaf heden middels het daarvoor

beschikbare intekenformulier op het obligatieplatform. Het bestuur beslist over

toewijzing.

g) De deelnemers ontvangen bericht over toewijzing van de obligaties. De uitgifte van

de obligatielening vindt plaats tegen nominale waarde tussen 15 maart 2023 en 30

april 2023. De obligaties dienen volgestort te zijn binnen 2 weken na toewijzing. De

nominale waarde van de obligatie(s) zal conform onderlinge afstemming doormiddel

van een eenmalige automatische incasso worden geïncasseerd of op eigen initiatief

worden overgemaakt.

h) De obligatie is achtergesteld ten opzichte van leningen die door externe financiers

worden verstrekt.

 

Artikel 2

a) De obligatieovereenkomsten luiden op naam worden uitgegeven namens de

vereniging door het bestuur van de vereniging.

b) Door de vereniging wordt een register bijgehouden (hierna: het register) waarin op

nummer de laatst bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden

vastgelegd.

c) Na toewijzing zal de obligatie worden toegevoegd aan het register en zal de

deelnemer toegang krijgen tot de informatie over de eigen obligatie.

d) De obligaties zijn vrij overdraagbaar. In geval van overlijden van de deelnemer

wordt de obligatie rentevrij. De erven houden het recht op aflossing van de obligatie,

conform deze overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de erven tijdig het

overlijden van de deelnemer aan de organisatie kenbaar te maken.

 

Artikel 3

a) De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet

tussentijds opeisbaar.

b) Er wordt conform annuïtaire aflossing jaarlijks een deel van de obligatielening

afgelost.

c) De aflossing vindt jaarlijks plaats omstreeks 30 april.

 

Artikel 4

a) In afwijking van het bepaalde in artikel 3a kan een obligatiehouder dan wel diens

nabestaanden bij het bestuur van de vereniging met reden omkleed een verzoek

indienen tot vroegtijdige aflossing.

b) Het bestuur van de vereniging beslist hierover bij gewone meerderheid van

stemmen in een bestuursvergadering, waarbij een meerderheid van het bestuur

aanwezig is.

c) Indien het bestuur van de vereniging het verzoek als bedoeld onder a) inwilligt en

tot vervroegde aflossing overgaat, vervalt het recht op uitbetaling van de lopende

rente.

 

Artikel 5

De rente wordt jaarlijks achteraf voldaan op 30 april, voor het eerst op 30 april 2024

over de alsdan verstreken periode.

 

Artikel 6

Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging.

 

Sas van Gent, 10 februari 2023

 

Het bestuur